Microsoft: technologie informatyczne w przeciwdziałaniu niepełnosprawności społecznej

Sednem inicjatywy „technologie informatyczne w przeciwdziałaniu niepełnosprawności społecznej” zrealizowanej przez Microsoft było opracowanie materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa internetowego dzieci niesłyszących. Początki programu sięgają lutego 2009 r., kiedy Microsoft wraz z Fundacją Dzieci Niczyje i Fundacją „Kierowca Bezpieczny” opracował materiały edukacyjne na temat bezpieczeństwa w internecie, skierowane do uczniów szkół podstawowych, ich nauczycieli, rodziców i opiekunów.

WPROWADZENIE – INFORMACJE O FIRMIE

Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, a także dostawcą kompleksowych rozwiązań cloud computing, aplikacji serwerowych i innych technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i administracji. Microsoft Corporation powstał w 1975 r. w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 r. W swoich filiach na całym świecie Microsoft zatrudnia blisko 90 tys. specjalistów z różnych dziedzin, w tym ponad 300 osób w Polsce. Centrala firmy znajduje się w Warszawie, ponadto w Łodzi i Poznaniu działają Centra Innowacji Microsoft, a we Wrocławiu – Centrum Rozwoju Oprogramowania Microsoft. Misją firmy jest pomaganie ludziom i firmom na całym świecie w realizowaniu w pełni ich potencjału. Microsoft jest przekonany, że nowe technologie, jeśli uczynić je dostępnymi i przyjaznymi, są doskonałym narzędziem do rozwoju i realizacji marzeń, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości, jakie drzemią w ludziach i otaczającym świecie.

Polski oddział Microsoftu bierze aktywny udział w rozwoju gospodarki i społeczności lokalnej w Polsce. W ramach realizacji swojej strategii odpowiedzialności, polski oddział Microsoftu koncentruje działania na zwalczaniu zjawiska wykluczenia informacyjnego poprzez upowszechnianie wiedzy i umiejętności informatycznych. W tym celu współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i wspólnie z nimi wspiera społeczności marginalizowane w dostępie do nowych technologii. W ramach programu „Microsoft dla non-profit”, Microsoft przekazuje również bezpłatnie swoje oprogramowanie na rzecz organizacji o charakterze społecznym. W 2007 r. Microsoft otrzymał tytuł Dobroczyńcy Roku 2006 w kategorii „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy”, przyznany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Firma jest zaangażowana w działania w obszarze edukacji również poprzez projekt „Partnerstwo dla Przyszłości”, który w 2007 r. został wyróżniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i „Głos Nauczycielski”, otrzymując tytuł Inicjatywy Edukacyjnej Roku 2007.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY

Jak firma rozumie CSR – czym jest dla niej społeczna odpowiedzialność, jakich obszarów dotyczy?

Microsoft w Polsce realizuje inicjatywy społeczne i edukacyjne na rzecz swojego najbliższego otoczenia i lokalnych społeczności, w ramach których prowadzi dzia-łalność biznesową. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, partnerstw z sektorem publicznym, przedsiębiorcami oraz organizacjami społecznymi, stara się stwarzać ludziom możliwości do nauki i zdobywania nowych umiejętności, przyczyniać się do rozwoju gospodarczego i służyć dobru publicznemu. Podejmowane w tym kierunku inicjatywy mają charakter strategiczny i długofalowy, co ma zapewnić realną zmianę. Realizowane programy skierowane są do różnych grup odbiorców: dzieci – program bezpieczeństwa internetowego „3...2...1...Internet!”; organizacji pozarządowych – program wsparcia technologicznego oraz konsultacje i szkolenia w obszarze nowoczesnych technologii; seniorów, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych – projekty realizowane we współpracy z organizacjami non profit w ramach Społecznego Programu Umiejętności Technologicznych, jak również Programu Wolontariatu Pracowniczego.

Do kluczowych obszarów zaangażowania firmy należą: stymulowanie rozwoju ekonomicznego, technologie informatyczne w edukacji, innowacje, przeciwdziałanie bezrobociu, wykluczeniu społecznemu i informacyjnemu, wsparcie technologiczne sektora non profit, zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, bezpieczeństwo internetowe, wolontariat pracowniczy. W ramach realizacji swojej strategii odpowiedzialności, polski oddział Microsoftu koncentruje działania na zwalczaniu zjawiska wykluczenia informacyjnego poprzez upowszechnianie wiedzy i umiejętności informatycznych. W tym celu współpracuje z organizacjami pozarządowymi i wspólnie z nimi wspiera społeczności marginalizowane w dostępie do nowych technologii.

Microsoft tworzy raporty odpowiedzialności społecznej na poziomie globalnym. Są one przygotowywane według standardu GRI G3 Sustainability Reporting Guidelines. Również założenia strategicznego zaangażowania społecznego przygotowywane są na poziomie globalnym.

Kluczowymi interesariuszami Microsoftu są te grupy społeczne, które potrzebują pomocy, a którychproblemy są możliwe do podniesienia w ramach działalności biznesowej firmy i które są zgodne z misją oraz założeniami odpowiedzialności społecznej Microsoftu. Firma komunikuje się z interesariuszami poprzez stały dialog.

Za realizację strategii CSR firmy odpowiada dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej, Marek Kosycarz, któremu podlega dział odpowiedzialności społecznej. W realizację strategii włączeni są także: dyrektor generalny oraz menedżerowie odpowiedzialni za poszczególne projekty i inicjatywy z zakresu społecznego zaangażowania, również za inne obszary działalności firmy.

Do najważniejszych inicjatyw CSR firmy Microsoft należą:

1. Kampania bezpieczeństwa i ochrony prywatności dzieci w internecie

„3…2…1…Internet!” realizowana przez Microsoft, Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Fundacją Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”. Kampania nagrodzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wydawnictwo „Głos Nauczycielski” tytułem Kampania Edukacyjna Roku 2010.

2. Kampania bezpieczeństwa młodzieży w internecie „W Sieci!” realizowana przez Microsoft, Fundację Dzieci Niczyje pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

3. Program wolontariatu pracowniczego Microsoft „Dobre okienk@ – otwórz się na dobre”.

4. Program wsparcia technologicznego dla sektora non profit.

KONKRETNA INICJATYWA – ANALIZA

Opis inicjatywy

Sednem inicjatywy „technologie informatyczne w przeciwdziałaniu niepełnosprawności społecznej” zrealizowanej przez Microsoft było opracowanie materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa internetowego dzieci niesłyszących. Początki programu sięgają lutego 2009 r., kiedy Microsoft wraz z Fundacją Dzieci Niczyje i Fundacją „Kierowca Bezpieczny” opracował materiały edukacyjne na temat bezpieczeństwa w internecie, skierowane do uczniów szkół podstawowych, ich nauczycieli, rodziców i opiekunów. Podstawę pakietu edukacyjnego stanowiła seria filmów animowanych przedstawiających potencjalne zagrożenia, jakie młodzi użytkownicy komputerów mogą napotkać w sieci, a także wskazówki dotyczące właściwego korzystania z internetu. W roku szkolnym 2009/2010 z właściwych nawyków korzystania z internetu przeszkolonych zostało 100 tys. uczniów szkół podstawowych w Polsce. Materiały o nazwie „3…2…1…Internet!” spotkały się z uznaniem dzieci i dorosłych, co skłoniło ich twórców do podjęcia działań na rzecz udostępnienia tego narzędzia edukacyjnego także uczniom o specjalnych wymaganiach nauczania, niemogących dotychczas czerpać z dostępnego źródła wiedzy – uczniom z wadami narządu słuchu.

Odpowiadając na problemy bezpieczeństwa w internecie, wykluczenia społecznego oraz braku integracji społecznej osób niepełnosprawnych, program Microsoftu wpisuje się jednocześnie w zalecenia Komisji Europejskiej, która kładzie nacisk na podniesienie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie ich integracji z otoczeniem społecznym. Inicjatywa Microsoftu ma na celu podkreślenie znaczenia, jakie ma rozwój innowacyjnej myśli technologicznej dla procesu integracji osób społecznie dotąd wykluczanych, oraz nauczenie osób niepełnosprawnych właściwych i bezpiecznych sposobów korzystania z nowoczesnych technologii. Korzystanie przez szkoły z innowacyjnych rozwiązań informatycznych, oferujących możliwość indywidualnej konfiguracji funkcjonalności użytkowania, ułatwi dzieciom niepełnosprawnym uczenie się, a także zwiększy ich szanse na udane życie zawodowe i społeczne.Inicjatywa wpisuje się w strategię CSR Microsoftu, której elementami są: bezpieczeństwo w internecie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wspieranie integracji grup społecznie defaworyzowanych.

Projekt realizowany był z myślą o uczniach niesłyszących i słabosłyszących, ich nauczycielach, rodzicach i opiekunach. Dla uczniów o specjalnych wymaganiach 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Microsoft: Technologie informatyczne w przeciwdziałaniu niepełnosprawności społecznej edukacyjnych. Umiejętności informatyczne mogą stanowić furtkę do samodzielności. W miarę coraz powszechniejszego korzystania przez uczniów niepełnosprawnych ze zdobyczy innowacyjnych technologii, system edukacji powinien dostarczać im wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z internetu, gdyż zagrożenia internetowe dotyczą wszystkich użytkowników internetu, bez względu na ich ubytki zdrowotne. Bardzo mało jest jednak pomocy dydaktycznych przystosowanych do użytku przez niesłyszących i ich nauczycieli.

REALIZACJA INICJATYWY

Po stronie firmy Microsoft za inicjatywę odpowiadał dział odpowiedzialności społecznej we współpracy z innymi działami zajmującymi się kwestiami dostępności nowoczesnych technologii dla niepełnosprawnych użytkowników, bezpieczeństwa internetowego, edukacji.

Projekt rozpoczął się pod koniec 2009 r., kiedy Microsoft Polska przeprowadził pilotażowy program dostosowania materiałów edukacyjnych do potrzeb dzieci głuchych. W inicjatywę zaangażowany został Zespół Szkół nr 3 w Lublinie. Przy udziale dyrekcji szkoły i nauczycieli uczniów niesłyszących powstał pierwszy materiał roboczy będący bazą do dalszych pogłębionych prac nad jak najciekawszą dla dzieci głuchych formą przekazu. Do drugiego etapu projektu włączeni zostali certyfikowani przez Polski Związek Głuchych lektorzy polskiego języka migowego, praktycy i metodycy tematyki nauczania bezpieczeństwa internetowego z Fundacji Dzieci Niczyje, specjaliści montażu oraz uczniowie Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. Każda z tych grup miała przydzielone inne zadanie. Lektorzy języka migowego podjęli się interpretacji tekstu scenariusza filmu edukacyjnego i znalezienia jak najlepszej formy przekazania zawartej w nim wiedzy.

Wyzwaniem było jak najciekawsze przełożenie języka mówionego na polski język migowy, pierwszy język dzieci, których obydwoje rodzice są głusi. Lektorów z ubytkami słuchu wspierał słyszący tłumacz języka migowego. Materiał testowany był na grupie uczniów Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, co pozwoliło osiągnąć efekt zrozumiały i atrakcyjny dla dzieci niesłyszących. Zmodyfikowane zostały również ćwiczenia lekcyjne oparte na przetłumaczonych filmach, ze względu na to, iż głusi uczniowie klas podstawowych nie posługują się jeszcze tak biegle językiem pisanym co ich słyszący rówieśnicy. W efekcie stworzona została pierwsza w Polsce adaptacja istniejących materiałów edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu przeznaczona dla dzieci głuchych, ich nauczycieli posługujących się polskim językiem migowym oraz rodziców i opiekunów. Oficjalna premiera tych materiałów miała miejsce we wrześniu 2010 r.

ZAANGAZOWANIE INTERESARIUSZY

Projekt realizowany był we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych oraz Fundacją Dzieci Niczyje. Polski Związek Głuchych jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych. Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych. Projekt wsparty został przez lektorów polskiego języka migowego związanych z Polskim Związkiem Głuchych.

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 r., jest organizacją pozarządową o charakterze non profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Prowadzi m.in. programy profilaktyki krzywdzenia dzieci przez dorosłych oraz rówieśników, w tym program przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w internecie. Fundacja wsparła projekt wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa internetowego.

EWALUACJA INICJATYWY

Kryteria sukcesu projektu to m.in.:

a) Stworzenie zrozumiałego przekazu w wersji z dubbingiem w języku migowym.

b) Wypracowanie modelu przekładu na język migowy istniejących materiałów edukacyjnych.

c) Stworzenie materiałów edukacyjnych na temat bezpieczeństwa w internecie dla użytkowników niesłyszących.

d) Wykorzystywanie materiałów edukacyjnych przez szkoły specjalne i integracyjne w całym kraju (materiały zostały wysłane do takich publicznych jednostek oświatowych).

e) Zainicjowanie debaty publicznej podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Głuchych (kiedy to odbyła się premiera materiałów), a także podobnych konferencji tematycznych.

Efekty mierzone są m.in. za pomocą licznika pobrań materiałów edukacyjnych z dedykowanej im strony internetowej oraz frekwencją na konferencjach tematycznych dla sektora oświaty organizowanych np. przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty i Microsoft. Korzystanie przez szkoły z innowacyjnych rozwiązań informatycznych ułatwia dzieciom niepełnosprawnym uczenie się oraz zwiększa ich szanse na udane życie zawodowe i społeczne. Poprzez działania umożliwiające tej grupie społecznej prowadzenie w przyszłości aktywnego życia zawodowego, Microsoft przyczynia się w perspektywie długofalowej do budowania społeczeństwa wiedzy i stabilności gospodarczej państwa.

BARIERY I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z WYZWANIAMI

Istotną kwestią przy podejmowaniu działań przy projekcie było dobre zrozumienie specyfiki funkcjonowania osób niesłyszących. Największym zaś wyzwaniem było przełożenie języka mówionego na polski język migowy (językiem tym posługują się dzieci, których rodzice są głusi). Materiały realizowane były w ten sposób, żeby żaden element – mimika, ruchy ciała, kolor ubrań lektorów – nie zakłócił percepcji gestykulacji. Na etapie montażu analizowano możliwo-ści synchronizacji ścieżki oryginalnej filmu z tłumaczeniem migowym. Z uwagi na specyfikę polskiego języka migowego, zastosowano sekwencje łączące wypowiedzi 2 bądź 3 lektorów pojawiających się w kadrze. Wszystkie te elementy pozwoliły na wypracowanie materiałów atrakcyjnych i zrozumiałych dla dzieci głuchych.

KONTYNUACJA

Projekt – obejmujący dystrybucję materiałów edukacyjnych w wersji z dubbingiem migowym dowszystkich publicznych podstawowych szkół integracyjnych i specjalnych oraz konferencje tematyczne inicjujące debatę publiczną na temat integracji grup defaworyzowanych społecznie – zaplanowany został i zrealizowany w 2010 r. W przyszłości wypracowane przez partnerów formy przekazu, takie jak standardy pracy lektorów czy montażu, mogą być stosowane w podobnych projektach edukacyjnych dla dzieci niesłyszących.

 


Case pochodzi z publikacji 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Część II, wydanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

czytaj rownież

 

1dzien

Zadaliście naszym ekspertom dziesiątki pytań i otrzymaliście tyle samo odpowiedzi. Młode talenty z korporacji zdały Wam relację ze swojego dnia pracy.

zobacz co się działo >>

Nauka nie boli! Udowodnili to doświadczeni metodycy nauczania, którzy odpowiadali na Wasze pytania podczas 2. dnia eventu. Udostępnione testy kompetencyjne nadal czekają na śmiałków! 

zobacz co się działo >>

Better better, czyli jak efektywnie robić coś dla siebie. Eksperci opowiedzieli jak się motywować, jak ćwiczyć ciało i umysł, jak podróżować i nie stracić ani minuty wolnego czasu. 

zobacz co się działo >>